ÁSZF - Általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF vagy Szerződés) az irányadó a Perecz Bababolt Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1201 Budapest, Akácfa utca 62.; cégjegyzékszám: 01-09-299002; e-mail: info@prucsokbaba.hu; telefon: +36 30 999 6728; továbbiakban jelen tájékoztató alkalmazásában: Kereskedő) és a Kereskedő termékét megvásároló ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) közötti jogviszonyra. A Kereskedő székhelye az üzleti tevékenység helye.

1.2. A Kereskedő csecsemő- és gyermekgondozással összefüggő termékek, ruházati cikkek, játékok, fejlesztő eszközök kereskedelmével üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság. A Kereskedő a tulajdonosa a www.prucsokbaba.hu címen elérhető weboldalnak (továbbiakban: Weboldal). A Kereskedő a kereskedelmi tevékenységét üzleten kívül végzi, a termékei kizárólag távértékesítés keretében vásárolhatók meg. Az aktuálisan megrendelhető termékek listája és főbb jellemzőik, ideértve a jogszabály alapján kötelezően ismertetésre kerülő jellemzőket és adatokat, elérhetők a Weboldalon. Ahol jelen ÁSZF tájékoztató anyagot említ, azon a Weboldalt is érteni kell. A Kereskedő az általa forgalmazott termékek jellemzőiről a tájékoztató- és reklámanyagaiban ad tájékoztatást. Magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

1.3. A jelen ÁSZF elfogadásával felek megállapodnak abban, hogy a Kereskedő eljuttatja a megvásárolt terméket az Ügyfél részére, az Ügyfél a pedig a vételárat megfizeti. Amennyiben az Ügyfél a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, fogyasztónak minősül. A jelen ÁSZF a Kereskedő és a fogyasztó közötti jogviszonyra irányadó. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a fogyasztónak kötelezően nyújtandó tájékoztató elemeit a jelen ÁSZF tartalmazza. A Felek között a szerződés minden esetben a jelen ÁSZF szerinti tartalommal jön létre. Amennyiben a Kereskedő valamely egyedi nyilatkozata eltér a jelen ÁSZF-től, az egyedi nyilatkozat az irányadó.

1.4. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor az Ügyfél a terméket megrendeli. A szerződés nyelve magyar.

2. Megrendelés, szállítás

2.1. A terméket a Kereskedő akkor küldi el az Ügyfél részére, ha az Ügyfél a jelen ÁSZF-nek megfelelő megrendelést ad le, a Kereskedő által meghatározott módon (postai úton, telefonon, Interneten keresztül). A Kereskedő a megrendelést elsősorban a Weboldalon biztosítja, ettől eltérő módon a megrendelés csak akkor lehetséges, ha a Kereskedő azt kifejezetten lehetővé teszi. A Kereskedő jogosult a megrendelést visszautasítani, ha a termék nincs készleten, és a rendelkezésre állás időpontja bizonytalan. A Kereskedő megrendelést csak Magyarországról fogad el, a szállítás csak Magyarországon belüli címre irányulhat. A Kereskedő nem vállal felelősséget a megrendelést továbbító szolgáltató vagy adatátviteli csatorna hibáiért.

2.2. Interneten történő megrendelés kizárólag a Weboldalon, vagy a megrendelésre szolgáló egyéb online felületen történhet, a Kereskedő által meghatározott rendben. A megrendelés során az Ügyfél köteles megadni a kért adatokat, a megrendelés feltétele továbbá a termék megjelölése. A Kereskedő a megrendelést regisztrációhoz kötheti. A Kereskedő a megrendelést minden esetben visszaigazolja e-mailen. Az Ügyfél a megrendelését bármikor visszamondhatja a Kereskedőnek küldött nyilatkozat útján.

2.3. A Kereskedő Magyarországon mintaboltot, értékesítési helyet nem tart fenn. A termékek személyes átvételére nincs lehetőség. A megrendelt terméket a Kereskedő minden esetben postai szolgáltató vagy futárszolgálat útján kézbesíti a megrendelésben megadott címre. A termék átvétele személyesen történik, átvételre az Ügyfél, vagy meghatalmazottja jogosult. Amennyiben az átvétel meghiúsul, a kézbesítést végző szolgáltató erről értesítést hagy az Ügyfélnek, amelyben megjelöli az ismételt kézbesítés módját, várható idejét. Amennyiben az Ügyfél az átvételt megtagadja, a megrendelést töröltnek kell tekinteni. Sikertelen kézbesítés esetén a Kereskedő felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, és kérésre a csomagot ismételten kiszállítja. A szállítási költséget az Ügyfél fizeti, a szállított termék vételárával együtt.

2.4. A szállítási határidő függ a termék rendelkezésre állásától. A várható szállítási idő 3-10 munkanap. Amennyiben a szállítási idő – a termék átmeneti hiánya miatt – nem látható előre, a Kereskedő az Ügyfelet tájékoztatja.

2.5. A Kereskedőt nem terheli felelősség az olyan késedelemért, egyéb problémáért, amely abból származik, hogy az Ügyfél adatait tévesen vagy pontatlanul adja meg. A belépési adatok (felhasználónév, jelszó) védelméért az Ügyfél felelős, a Kereskedő nem felelős azért, ha ezen adatok az Ügyfélnek felróható okból illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak.

3. Fizetés

3.1. A Kereskedő a termék vételárát minden esetben magyar forintban adja meg. A termék vételárát a Kereskedő megjelöli a termékeket bemutató anyagokban. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget, amelyet a Kereskedő minden esetben külön megjelöl.

3.2. Amennyiben a Kereskedő hibás árat tüntet fel a Weboldalon (különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra), a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani.

3.3. Fizetés a Kereskedő által meghatározott módon történhet (bankkártya, paypal, utalás, utánvét). A Kereskedő jogosult arra, hogy meghatározott fizetési módot írjon elő, vagy bizonyos fizetési módot kizárjon. Előre fizetés esetén a vételár megfizetése a szállítás feltétele, míg utánvét esetén a fizetés a termék átvételének feltétele.

3.4. A Kereskedő a vásárlásról számlát állít ki az Ügyfél részére.

4. Elállási jog

4.1. Az Ügyfél a Rendelet alapján jogosult arra, hogy a szerződéstől indokolás nélkül elálljon. Az Ügyfél az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén
- a terméknek,
- több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
- ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

4.2. Az Ügyfél az elállási jogát a termék átvételét megelőzően is gyakorolhatja.

4.3. Ha az Ügyfél él az elállás jogával, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Kereskedő részére. Az Ügyfél az elállás jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozatminta felhasználásával. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Kereskedő részére. A Kereskedő minden esetben visszaigazolja a nyilatkozat átvételét.

4.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Kereskedőnek. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátuma, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontja az irányadó. A Kereskedő javasolja, hogy az Ügyfél postai küldés esetén a nyilatkozatát legalább ajánlott küldeményként adja postára, hogy ezáltal a feladás ténye és dátuma bizonyítható legyen. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a Rendeletben, és a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint gyakorolta.

4.5. Az Ügyfél elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül visszajuttatni a Kereskedőhöz, de köteles azt legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli. A Kereskedő az utánvéttel küldött csomagot nem veszi át. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán az Ügyfelet semmilyen más költség nem terheli.

4.6. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kézbesítési költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Kereskedő által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Kereskedő jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Kereskedő a korábbi időpontot veszi figyelembe.

4.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Kereskedő, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

4.8. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Kereskedő követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

5. Adatkezelés

5.1. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával, a szerződés létrehozásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő a személyes adatokat kezelje. A személyes adatok kezelésére az adatkezelési tájékoztató irányadó, amely elérhető a Weboldalon.

5.2. Az adatkezelési tájékoztató a jelen ÁSZF részét képezi a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás, és a hozzájárulás tekintetében.

6. Jogérvényesítés

6.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Kereskedő tevékenységével kapcsolatos panaszát közölheti a Kereskedővel. Az ügyfélszolgálatot a Kereskedő működteti, az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az Ügyfél a kifogásait ezen elérhetőségeken közölheti. A szóbeli panaszt a Kereskedő azonnal kivizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

6.2. A panaszt a Kereskedő a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és ennek eredményéről az Ügyfelet tájékoztatja. A Kereskedő az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni. Ha a panaszt a Kereskedő elutasítja, az elutasítást minden esetben indokolja.

6.3. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Kereskedő öt évig megőrzi.

6.4. Amennyiben a Kereskedő a panaszt nem orvosolja, vagy a Kereskedő és az Ügyfél közötti vita a felek között nem oldódik meg, az Ügyfél az alábbiak szerint érvényesítheti igényét.
- Az Ügyfél fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely a panasz elbírálását követően dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
- A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Kereskedő székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186
A Kereskedő a Weboldalon közzéteszi az egyes békéltető testületek elérhetőségeit. A Kereskedő köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni.
- Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az alábbi linken elérhető oldalon keresztül beadott elektronikus panasz útján: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. A weboldalon az Ügyfél regisztráció után kitöltheti kérelmét, majd azt elektronikusan beküldheti. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jár el az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
- Az Ügyfél jogosult arra, hogy fogyasztói jogvitából származó követelését bíróság előtt érvényesítse.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A termékszavatosságról és kellékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 2. mellékletét képezi.

7.2. A Kereskedő jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A Kereskedő a módosítást a Weboldalon közzéteszi, legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 15. napon. Amennyiben az ÁSZF módosítása az Ügyfélre hátrányos, a módosítást megelőzően tett megrendelésre a módosítást megelőző ÁSZF az irányadó. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók.

Mellékletek:

1. Elállási nyilatkozat
2. Termékszavatosságról és kellékszavatosságról szóló tájékoztató

x
A weboldal sütiket használ. Bővebb infó itt. Elfogadom